سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

we were both young.when  i saw you  وقتی اولین بار دیدمت هر دو خیلی بچه بودیم.                                                                                                                                                                     i close my eyes and the flashbackstars   چشمامو میبندم و به یاد اون روزا می افتم.                                                                                                                                                                        im standing there on a balcony in summer air   من اونجا رو بالکن ایستادم ودر حالیکه باد تابستانی میوزه.                                                                                                                                            i see the lights see the party the ballgown      نورها رو میبینم.همچنین جشن رو .لباس های توبی                                                                                                                                                     i see you make your way through the crowed    میبینمت که داری بطرف جمعیت میری.                                                                                                                                                                   you say hello little did i know .......................   و بهشون سلام میکنی کمی فهمیدم که.......                                                                                                                                                         that you wereromeo you were throwing pebbles  که تو مثل رومئو بودی و سنگ برتاب میکردی.                                                                                                                                                         and my daddy said stay away from juliet   و بدرم میگفت که ازش دوری کن ژولیت.                                                                                                                                                                           and i was crying on the staircase  ومن رو بله ها نشسته بودم و گریه میکردم.                                                                                                                                                                                 begging you pleasedontgo and i said    و التماستو میکردم که نرو و میگفتم.                                                                                                                                                                                   romeo take me somewhere we can be alone   رومئو منو جایی ببر که بتونیم تنها باشیم.                                                                                                                                                                  ill be waiting.all theres left to do is run   منتظرت میمونم و تنها کاری که ازمون برمیاد اینکه فرار کنیم.                                                                                                                                                   youll be the prince and ill be the princes   تو بادشاه من میشی و منم رنسس تو.                                                                                                                                                                           its a love story baby just say yes   این یه قصه ی عاشقانه است .عزیزم فقط بگو باشه.                                                                                                                                                                      so i sneak out to the garden tosee you   بنهانی میام تو باغ میبینمت.                                                                                                                                                                                         we keep quiet because were dead if they know   صدامون در نمیاد چون اگه بفهمن بوستمونم میکنن.                                                                                                                                                 so close your eyes....escape this town for a little while  بس چشماتو ببند.و واسه چندلحظه هم که شده از این شهر فرار کنیم.                                                                                                                  cause you were romeo i was scarlet letter  چون تو میشی رومئو  ومنم میشم یه نامه سرخ عاشقانه.                                                                                                                                                  and my daddy said stay away from juliet    و بدرم میگفت که از اون دور باش ژولیت.                                                                                                                                                                        but you were everything to me  ولی تو همه چیز منی.                                                                                                                                                                                                           i was begging you please dont go and i said   و التماستو میکردم که نرو و میگفتم.                                                                                                                                                                           romeo take me somewhere we can be alone   رومئو منو جایی ببر که بتونیم تنها باشیم.                                                                                                                                                                  ill be waiting all theres left to do is run  منتظرت میمونم و تنها کاری که ازمون برمیاد اینکه فرار کنیم.                                                                                                                                                     youll be the prince and ill be the princess   تو بادشاه منی و منم برنسس تو.                                                                                                                                                                                 its alove story baby just say yes    این یه قصه ی عاشقانس عزیزم فقط بگو باشه.                                                                                                                                                                            romeo save me theyre trying to tell me how to feel    رومئو نجاتم بده اونا میخوان بهم بگن که باید چه احساساتی داشته باشم.                                                                                                             this love is difficult but its real   این عشق خیلی سخته ولی واقعیه.                                                                                                                                                                                             dont be afraid wll make it of this mess   نگران نباش ما از بس این برمیایم .                                                                 اهنگ love storyاهنگ love story baby just say yes   این یه قصه عاشقانس عزیزم فقط بگو باشه.                                                                                                                                                                                i got tierd of waiting wondering if you were caming around  از منتظر موندن دیگه خسته شدم و در این عجبم که میای بشم.                                                                                                            my faith in you was fading  اعتمادم نسبت به تو داره سست میشه.                                                                                                                                                                                   when i met you on the outskirt of town and i said  وقتی تو رو خارج از شهر دیدم و بهت گفتم.                                                                                                                                                 romeo save me ive been feeling so alone رومئو نجاتم بده خیلی احساس تنهایی میکنم                                                                                                                                                            i keep waiting for you but you never come    منتظرت موندم ولی هیچوقت نیومدی.                                                                                                                                                                is this in my head i dont know whatto think   یعنی از رو احساس تصمیم گرفتم نمیدونم باید به چی فکر کنم.                                                                                                                                   hknelt to the ground and pulled out a ring and said   چون اون رو زمین زانو زد و یه حلقه از تو جیبش دراورد و گف.                                                                                                                            marry me juliet youll never have to be alone  با من ازدواج کن ژولیت تو دیگه هیچوقت تنها نخواهی ماند.                                                                                                                                       i love you and thats all i really know   من عاشقتم و این چیزیه که از ته قلب بهش ایمان دارم                                                                                                                                                        i tallked to your dad go pick out a white dress      با بدرت حرف زدم برو یه لباس سفید ببوش                                                                                                                                                        its a love story baby just say...............yes  این یه داستان عاشقانس و عزیزم  فقط بگو باشه                                                                                                                                                    cause we were both young when i first saw you  وقتی اولن بار دیدمت خیلی بچه بودیم.                                                                                                                                                       


تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 93/4/28 | 6:25 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()

you take a deep breath and youwlk throughthe doors  نفس عمیق میکشی و میری بطرف در  .  its the morning of your very first day    این صبح اولین روز 15سالگیته .                                                         and you say hi to yuor friends you aint seen in a while  و به دوستانت که خیلی وقته ندیده بودیشون سلام میکنی.    try and stay out of everybodys way   سعی میکنیسر راه دیگران وای نستی.                     its your freshman year and youre gonna be here for the next four years in this town   این اولین ترم دانشگاهته و میخوای 4 سال دیگه اینجا تو این شهر باشی.                                                                     hoping one ofsenior boys will wink at you and say  خیلی دوست داری یکی از اون بسرای سال بالایی بهت چشمک بزنه و بگه .  yuo know i havent seen you around before   میدونی قبلان شمارو اینجا ندیده بودم.       cause when your fifteen and sombody tells you thy love you  چون وقتی 15 سالته و یکی بهت میگه دوست دارم.   youre gonna believe them   باورشون میکنی.                                       and when your fifteen felling theres nothing to figure out  و وقتی 15 سالته احساس میکنی چیزی برای فهمیدن وجود نداره.   well count to ten. take it in   خب تا 10 بشمار و اینو با جون و دل قبول کن.              this is life before you know who yourt gonna be fifteen   این زندگی هست که قبل از اینکه خودتو بشناسی و به 15 سالگی برسی.  you sit in claa next to red head named abigail   تو کلاس کنار یدختر موقرمزی میشینی که اسمش ابیجیل هست.  and soon enough youre best friends   خیلی زود با هم رفیق میشین و بهترین دوست صمیمی.                                                                        laughing at the other girls who think theyre so cool  و با هم به بقیه دخترایی که فکر میکنین خیلی صاف و ساده ان میخندین.  well be otta have as soon as we can خیلی زود ما از اینجا میریم.                            and then youre on your very first date and hes got a car   واولین قرارتو با یه بسر میذاری و اونم ماشین میاره.  and your feeling like flying   و احساس میکنی تو اسمونایی.                                                   and your mommas waiting up and youre think hes the one   و مامانتو منتظر میذاری و فکر میکنی اون تو زندگیت تکه.                                                                                                                           and your dancing round your room when the nights end when the nights end  و تو اتاقت شروع میکنی به رقصیدن وقتی شب به بایان میرسه وقتی شب به بایان میرسه.                                                        cause when your fifteen and somebody tells you they love you  چون وقتی 15 سالته و یکی بهت میگه دوست داره.    youre gonna believe them   و باورشون میکنی.                                                     when your first kiss makes your head spin round   وقتی 15 سالته و اولین بوسه ای که میگیری عقل و هوشو ازت میگیره.                                                                                                                        but in your life youll do things greater than dating the boy on the football tam   اما تو زندگیت کارای مهمتری از قرار گذاشتن با یه بسر داری که انجام بدی.                                                                         but i didnt know it at fifteen  ولی خب من اینو وقتی 15 ساله بودم نمیدونستم.    when all you wanted was to be wanted    وقتی هر چیزی رو که میخواستی باید بدست می اوردی.                                   wish you could go backand tell yourself what you know now   ارزو میکنی میتونستی به عقب برگردی و از خودت ببرسی حالا چی میدونی.                                                                                                but i ralized some bigger dreams of mine  وقتی به رویاهای بزگتریدر خودم بی میبرم.  and abiligail gave everything she had to a boy  و ابیجل هر چیزی که داشت رو به یه بسر میده .                                                    ho changed his mine and we both cried  و اون بسر بعد از مدتی نظرشو برگردوند و ما هر دو شروع میکنیم به گریه کردن.                                                                                                                     cause when your fifteen and somebody tells you they love you youre gonna believe them    چون وقتی 15 سالته و یکی بهت میگه دوست داره و باورشون میکنی.                                                       and when your fifteen dont forget to look before you fall  و وقتی 15 سالته یادت باشه همیشه جلوتو نگاه کنی تا به زمین نخوری.                                                                                                           ive found time can heal most everything به این بی بردم که زمان هرچیزیو بهبود میبخشه.   and you just might find who your supopose to be  باگذشت زمان بی میبری که کی هستی.                                     and i didnt know who i was supposed to be at fifteen  و وقتی 15 ساله بودم واقعان نمیدونستم کی هستم .    lalalalalalala ........lalalalalalala.........lalalalalalala................                                                   your very first day این اولین روز 15 سالگیته   . take a deep breath girl   دختر یه نفس عمیق بکش  .                                                                                                                                                take a deep breath as walk through the door    یه نفس عمیق بکش و در حالیکه داری میری در رو باز کنی.


تاریخ : جمعه 93/4/27 | 8:30 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()
I was riding shotgun with my hair undone in the front seat of his car
روی صندلی جلوی ماشینش نشسته بودم و با موهای بازم تیر بارونش می کردم!
He"s got a one-hand feel on the steering wheel
اون با یه دستش داشت ماشین رو می روند
The other on my heart
و دست دیگه اش روی قلبم بود
I look around, turn the radio down
دور و برم رو نگاه می کنم صدای رادیو رو کم می کنم
??He says, ? Baby is something wrong
اون می گه: عزیزم اتفاقی افتاده!؟
I say, ?Nothing I was just thinking
من می گم:هیچی فقط داشتم فکر می کردم
How we don"t have a song? and he says
چطوره یه آهنگ داشته باشیم؟ و اون می گه
Our song is the slamming screen door
آهنگ ما زدن صدای ضربه زدن به دره
Sneakin" out late, tapping on your window
پاورچین پاورچین بیرون اومدنای دیر وقت  و ضربه زدن به پنجره ات
When we"re on the phone and you talk real slow
وقتی پشت تلفنیم و تو واقعا آروم حرف می زنی
"Cause it"s late and your mama don"t know
چون الان دیر وقته و مامانت نمی دونه
Our song is the way you laugh
اهنگ ما طرز خنده ی توئه
"The first date: "man, I didn"t kiss her and I should have
همون اولین قرارمون: "پسر, بوسش نکردم, ولی باید بوسش میکردم"
And when I got home, "fore I said amen
و وقتی می رسم خونه قبل از اینکه آمین بگم
Asking God if He could play it again
از خدا می پرسم ایا می تونه دوباره (اهنگمون) رو بزنه؟
::::
I was walking up the front porch steps
داشتم رو به روی ورودی در قدم می زدم
After everything that day
بعد از همه چیز که اون روز
Had gone all wrong or been trampled on
همش بد گذشت یا لگد مال شد
And lost and thrown away
و گم شد و دور انداخته شد
Got to the hallway, well, on my way
به طرف خونمون رفتم سر راهم به
To my lovin" bed
تخت خواب دوست داشتنیم
I almost didn"t notice all the roses
من همیشه به گل های رز اهمیت نمی دادم
And the note that said
و تن صدایی که می گفت
::::

Our song is the slamming screen door
آهنگ ما زدن صدای ضربه زدن به دره
Sneakin" out late, tapping on your window
پاورچین پاورچین بیرون اومدنای دیر وقت  و ضربه زدن به پنجره ات
When we"re on the phone and you talk real slow
وقتی پشت تلفنیم و تو واقعا آروم حرف می زنی
"Cause it"s late and your mama don"t know
چون الان دیر وقته و مامانت نمی دونه
Our song is the way you laugh
آهنگ ما طرز خنده ی توئه
The first date man, I didn"t kiss her and I should have
همون اولین قرارمون: "پسر, بوسش نکردم, ولی باید بوسش میکردم"
And when I got home, "fore I said amen
و وقتی می رسم خونه قبل از اینکه آمین بگم
Asking God if He could play it again
از خدا می پرسم آیا می تونه دوباره (اهنگمون) رو بزنه؟

::::

I"ve heard every album, listened to the radio
من همه ی آلبوم ها رو تو رادیو شنیدم
Waited for something to come along
صبر کردم تا چیزی بیاد
That was as good as our song
که مثل آهنگ ما خوب باشه
"Cause our song is the slamming screen door
آهنگ ما زدن صدای ضربه زدن به دره
Sneakin" out late, tapping on his window
پاورچین پاورچین بیرون اومدنای دیر وقت و ضربه زدن به پنجره اش
When we"re on the phone and he talks real slow
وقتی پشت تلفنیم و اون واقعا آروم حرف می زنه
"Cause it"s late and his mama don"t know
چون الان دیر وقته و مامانش نمی دونه
Our song is the way he laughs
آهنگ ما طرز خنده ی اونه
The first date man, I didn"t kiss him and I should have
همون اولین قرارمون: "پسر, بوسش نکردم, ولی باید بوسش میکردم"

And when I got home, "fore I said amen
و وقتی می رسم خونه قبل از اینکه آمین بگم
Asking God if He could play it again
از خدا می پرسم آیا می تونه دوباره (آهنگمون) رو بزنه؟
Play it again, oh, yeah, oh, oh, yeah
دوباره آهنگمونو بزنه
::::

I was riding shotgun with my hair undone
In the front seat of his car
رو صندلی جلو ی ماشینش نشسته بودمو با موهای بازم تیر بارونش می کردم!
I grabbed a pen and an old napkin
و یه خودکار گیر اوردم و رو یه دستمال قدیمی
And I wrote down our song
و اهنگمون رو نوشتم

تاریخ : جمعه 93/4/27 | 7:13 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()

You were in college working part time waitin’ tables
تو توی کالج درس می خوندی یه کار نیمه وقت تو یه کافی شاپ داشتی

Left a small town, never looked back
یه دهکده ی کوچیک رو ترک کردم و هرگز پشت سرمو نگاه نکردم

I was a flight risk with a fear of fallin’
من ریسک پرواز داشتم با ترس سقوط

Wondering why we bother with love if it never lasts
از خودم می پرسم چرا نگران عشقمون هستیم اگر هیچ وقت به پایان نمی رسه


Say, can you believe it?
بگو می تونی اینو باور کنی

As we’re lying on the couch
وقتی که رو یه نیمکت دراز کشیدیدم

The moment, I can see it.
در یه لحظه من می تونم ببینمش

Yes, yes, I can see it now
بله...بله من الان می تونم ببینمش


Do you remember, we were sitting there, by the water
یادت میاد؟ما اونجا کنار اب نشسته بودیم

You put your arm around me for the first time
تو دستاتو برای اولین بار دور گردنم حلقه کردی

You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که من تا حالا داشتم


Flash forward and we’re taking on the world together
برو به اینده و ما با هم دنیا رو تسخیر می کنیم

And there’s a drawer of my things at your place
و تو یه کشو از وسایل من تو خونه ات داری

You learn my secrets and you figure out why I’m guarded
تو راز های میدونی تو میفهمی چرا من گارد گرفتم

You say we’ll never make my parent’s mistakes
تو می گی هیچ وقت اشتباهات پدر و مادرم رو نمی کنم


But we got bills to pay
اما ما مالیات عشقمون رو دادیم

We got nothing figured out
ما هیچ چیزی نداریم که در موردش فکر کنیم

When it was hard to take
وقتی که انتخاب کردن سخت بود

Yes, yes, I thought about
بله...بله!من در موردش فکر کرده بودم


Do you remember, we were sitting there, by the water
یادت میاد؟ما اونجا کنار اب نشستیم

You put your arm around me for the first time
تو دستاتو برای اولین بار دور گردنم حلقه کردی

You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که من تا حالا داشتم


Do you remember all the city lights on the water?
یادت میاد؟ما اونجا کنار اب نشستیم

You saw me start to believe for the first time
تو منو دیدی و برای اولین بار اور کردی

You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که من تا حالا داشتم

Oh, oh, oh

And I remember that fight
و من اون دعوا رو یادم میاد

Two-thirty AM
دو و سی دقیقه ی نیمه شب

Yes, everything was slipping right out of our hands
بله همه چیز از دستمون ممی رفت

I ran out crying and you followed me out into the street
من با گریه دویدم بیرون و تو تا خیابون منو تعقیب کردی

Braced myself for the goodbye
خودمو محکم کردم برای خداحافظی


‘cause that’s all I’ve ever known
برای اینکه هر چیزی که شناختم

And you took me by surprise
و تو متعجب منو گرفتی

You said "I’ll never leave you alone"
و گفتی:هیچوقت تنهات نمی ذارم


You said I remember how we felt sitting by the water
تو گفتی:من یادم میاد کنار اب نشسته بودیم

And every time I look at you, it’s like the first time
هر وقت که تو رو نگاه می کردم انگار اولین باره که می بینمت

I fell in love with a careless man’s careful daughter
من عاشق دختر یه مرد بی حواس شدم

She is the best thing that’s ever been mine
اون (منظورش تیلره) بهترین چیزیه که من تا حالا داشتم


You made a rebel of a careless man’s careful daughter
تو یه شورش در دختر یه مرد بی حواس ایجاد کردی

You are the best thing that’s ever been mine
تو بهترین چیزی بودی که تا حالا داشتم

Do you believe it?
باور می کنی؟

Going to make it now
پس همین حالا شروع کن

I can see it
من می تونم ببینمش

I can see it now
من الان می تونم ببینمش


تاریخ : جمعه 93/4/27 | 7:10 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()


تاریخ : چهارشنبه 93/4/25 | 7:1 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()


تاریخ : چهارشنبه 93/4/25 | 6:59 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()

 

تصویر جدیدی به اشتراک گذاشت.

هستند انسانهایی که از
هزاران حرف شما
هیچ یک را نمی فهمند
هستند کسانی که بی انکه کلمه ای
بگویید درکتان خواهند کرد ...


تاریخ : چهارشنبه 93/4/25 | 6:57 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()
تقدیم به تمامی دوستان گلم در سراسر این کره خاکی این روزه واین شبهای مبارکو از دست ندین ما رو هم دعا کنید سخت محتاج دعاییم . مانی


تاریخ : چهارشنبه 93/4/25 | 4:32 عصر | نویسنده : میترا | نظرات ()
       

.: Weblog Themes By BlackSkin :.


دریافت کد :: صدایاب